O nas

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „ WSPIERAMY

Stowarzyszenie zostało powołane Uchwałą Nr 1 Grupy Założycielskiej w dniu 10 września 2010 roku i zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym 25 listopada 2010 roku pod numerem 0000370912 oraz otrzymało numer identyfikacyjny REGON 241795613 i NIP 969-15-84-585.

Stowarzyszenie określiło swoje cele w zatwierdzonym przez Sąd Rejestrowym, STATUCIE.

Do zadań Stowarzyszenia, w głównej mierze należy, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomoc na rzecz tych społeczności, pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w tym związane to:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. działania na rzecz kultury,
 3. działania na rzecz edukacji,
 4. promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy,
 5. wspieranie różnych form pomocy osobom zagrożonym utratą pracy,
 6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Promowanie idei samopomocy finansowej na rzecz społeczności lokalnych
 • wspieranie inicjatyw społecznych;
 • Propagowanie idei oszczędności i gospodarności;
 • Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości;
 • Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji finansowej;
 • Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie różnych form pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonym jej utratą oraz osobom ubogim;
 • Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie rozwoju działalności kulturalno — oświatowej i rekreacyjnej oraz sportowej społeczności lokalnych i członków Stowarzyszenia.

Realizujemy swoje cele głównie na zasadzie działalności nieodpłatnej poprzez:

 1. organizację szkoleń;
 2. organizację konferencji, wystaw i kongresów;
 3. inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu wolnego w tym festynów;
 4. organizację koncertów muzycznych;
 5. organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 6. prowadzenie działalności rozrywkowej i rekreacyjnej na rzecz społeczności lokalnych i członków stowarzyszenia oraz ich rodzin;
 7. prowadzenia akcji charytatywnych, w tym organizowanie zbiórek darów rzeczowych i zbiórek pieniężnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem;
 8. fundowanie stypendiów dla niezamożnych dzieci i młodzieży;
 9. działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych;
 10. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizowanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji, a w tym i edukacji finansowej;
 11. organizowanie warsztatów twórczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Jako Formę odpłatną, Stowarzyszenie może wypożyczać i dzierżawić sprzęt rekreacyjny i sportowy. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych , a tworzą go:

 

 1. Ruchomości i nieruchomości Stowarzyszenia, 2. Inne prawa majątkowe, 3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Stowarzyszenia. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

– Składki członkowskie; Środki pochodzące z darowizn, zapisów i spadków; Środki pochodzące z ofiarności publicznej, – Środki pochodzące ze sponsoringu; – Dotacje, subwencje, udziały, – lokaty i inne przychody określane prawem; Dochody z własnej działalności gospodarczej – Dochody uzyskane poprzez organizowanie odpłatnych imprez; Dochody z majątku Stowarzyszenia; Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego w chwili jej zarejestrowania i podjęcia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.